• S205 0219 - Vinhome Grand Park - 557 Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

  • 0799993883

  • hmndau@gmail.com